Koeweideblock, Merchtem
052 37 22 14

Gebruiks- & verkoopsvoorwaarden

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle artikelen uit het assortiment van @WorkShop. De voorwaarden zijn voor ieder toegankelijk en opgenomen op de website van @WorkShop. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat.

1.3 Van één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De overige bepalingen van deze voorwaarden bijven in dat geval onverkort van kracht. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door @WorkShop erkend.

2. Bestelling & Levering

2.1 Bestellingen kunnen 24 uur per dag, 7 dagen per week worden geplaatst via de site.

2.2 @WorkShop kan een bestelling enkel uitvoeren wanneer het leveringsadres een huisadres of kantooradres is. De klant is verplicht elke adreswijziging onmiddellijk en schriftelijk aan @WorkShop te melden. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de koper.

2.3 Een bestelling wordt gedaan zodra de consument klikt op de knop ‘bestelling bevestigen’ in het bestelproces. Zijn bestelling wordt naar @WorkShop verstuurd zoals getoond op het scherm. Zodra @WorkShop de bestelling ontvangen heeft, wordt er een geautomatiseerde ontvangstbevestiging verstuurd aan het e-mailadres dat de consument heeft opgegeven tijdens zijn bestelproces. Deze e-mail bevat het bestelnummer en de bijzonderheden van de aankoop. De koopovereenkomst is nu geldig gesloten. Het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de bindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan.

2.4 Betaling kan geschieden per online betaling via het online betalingsplatform MultiSafePay. Cheques, wissels of andere betaaltechnieken worden niet aanvaard. Levering vindt plaats nadat @WorkShop het integraal verschuldigde bedrag heeft ontvangen op de rekening.

2.5 Als het bestelde product op voorraad is, wordt de bestelling uiterlijk binnen de 3 werkdagen na ontvangst van de betaling verzonden. Indien het bestelde product niet op voorraad is, moet u rekenen op een leveringstermijn van uiterlijk 7 werkdagen. Indien er bij onze leveranciers stockbreuken zouden zijn, wordt u daarvan verwittigd via mail.

2.6 Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering. De bestelling wordt verstuurd per DPD Classic Service of GLS Belgium en wordt op naam en voor rekening van de consument aangeleverd op het door hem aangegeven adres. Als de consument niet thuis is, ontvangt hij een bericht in de bus voor heraanbieding van zijn pakket, dit tot driemaal toe.

3. Aanbod

3.1 De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik.

3.2 Ondanks het feit dat de catalogus en website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-to-date is.

Wanneer u specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij u vooraf contact op te nemen via mail op info@atworkshop.be .

3.3 @WorkShop is wat de juistheid, geactualiseerdheid, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis en is in geen geval aansprakelijk in geval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

3.4 @WorkShop is gerechtigd om – zonder opgave van redenen – bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

4. Prijzen

4.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

4.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Hoewel de site met zorg wordt samengesteld, kan het gebeuren dat de prijsinformatie fouten bevat. @WorkShop is niet gebonden aan haar aanbod en behoudt het recht om uw aankoop te annuleren in geval van spellingsfouten, prijsfouten of andere fouten in de informatie op de site. Evidente onjuistheden kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door @WorkShop worden gecorrigeerd. De koper is de prijs verschuldigd die @WorkShop in haar orderbevestiging aan hem heeft medegedeeld.

4.3 De prijzen zoals vermeld op de website zijn onder voorbehoud en onderhevig aan verandering. Wij behouden ons het recht voor om prijzen ten alle tijde te wijzigen zonder enige kennisgeving. De prijzen zoals op enig moment vermeld op de website zijn slechts geldig op dat moment. De prijzen zijn zonder verbintenis voor wat nabestellingen betreft. Speciale aanbiedingen zijn slechts tijdelijk geldig.

4.4 De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen, artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

4.5 Alle prijzen op de site zijn in EURO’s en inclusief 21% BTW. Bij de afrekening worden de prijzen exclusief BTW vermeld en wordt de BTW opgeteld. Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

4.6 Verzendingskosten worden per bestelling in rekening gebracht. Voor volgende tarieven (toestand per 01-05-2019 en onder voorbehoud van tariefwijzigingen) wordt elke bestelling veilig bij u thuis bezorgd. Hierin zijn begrepen de verzendingskosten en de verpakkings- en handelingskosten per bestelling.

BELGIE

  • Standaardverzendingskosten van 1 € tot 199 € incl BTW à 9 €
  • Vanaf 200 € tot 299 € incl BTW à 6 €
  • Vanaf 300 € incl BTW à franco verzending

NEDERLAND / LUXEMBURG

  • Standaardverzendingskosten van 1 € tot 199 € incl BTW à 12 €
  • Vanaf 200 € tot 299 € incl BTW à 9 €
  • Vanaf 300 € incl BTW à franco verzending

5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De geleverde artikelen blijven, tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van @WorkShop.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van @Workshop te wijzen, bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

6. Herroepingsrecht

6.1 De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen :

De consument heeft het recht aan @WorkShop mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

Klanten die van het verzakingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met @WorkShop via info@atworkshop.be en de goederen binnen de 20 dagen vanaf de levering van de goederen op hun kosten terug bezorgen aan @WorkShop. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan @WorkShop heeft teruggezonden, is de koop een feit.

De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde goederen tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de goederen dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Het retourartikel moet perfect verpakt en voldoende gefrankeerd teruggezonden worden aan AtWork BVBA – Koeweideblock 2 b C1 – 1785 Merchtem – België.

Indien de goederen bij de afnemer zijn gebruikt of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding van de koopovereenkomst. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt @WorkShop er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag exclusief de berekende verzendingskosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer. Bij omruiling worden geen verzendingskosten in rekening gebracht.

6.2 Het herroepingsrecht geldt niet voor:

• goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft

• goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben

• gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen

• artikelen die speciaal voor de klant besteld werden

7. Gegevensbeheer

7.1 Indien u een bestelling plaatst bij @WorkShop, worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van @WorkShop. @WorkShop houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.

7.2 @WorkShop respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens. De consument kan zijn gegevens die in de klantenlijst van @WorkShop worden bewaard op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen.

7.3 @WorkShop maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

8. Garantie

8.1 @WorkShop garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.

8.2 Om beroep te doen op de garantie moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen.

8.3 De afnemer is verplicht de geleverde goederen bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat het afgeleverde goed verkeerd of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan @WorkShop) deze gebreken onmiddelijk schriftelijk te melden aan @WorkShop. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 1 maand na levering aan @WorkShop schriftelijk te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

8.4 De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik.

Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de klant.

8.5 De garantie is niet overdraagbaar.

9. Aanbiedingen

9.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

9.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt @WorkShop zich het recht de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

9.3 Aanbiedingen van @WorkShop gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

9.4 @WorkShop kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

10. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

10.1 Op alle overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing.

10.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen @WorkShop en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde kennis, tenzij @WorkShop er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

11. Klantendienst

11.1 De @WorkShop klantendienst is bereikbaar op het telefoonnummer +32 476 21 49 18, via mail op info@atworkshop.be of per post op Atwork BVBA, Koeweideblock 2 b C1 – 1785 Merchtem.

12. Bewijs

12.1 De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

13. Diverse bepalingen

13.1 De website is een online winkelplatform, eigendom van Atwork bvba, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht met hoofdkantoor te Koeweideblock 2 b C1 – 1785 Merchtem, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder ondernemingsnummer en met BTW-nummer BE 0478.933.837.

Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze voorwaarden te zenden aan @WorkShop op voormeld adres of naar het e-mail adres info@atworkshop.be.

Deze Algemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de koper en @WorkShop met betrekking tot de erin opgenomen materie.

14. Wijziging voorwaarden

14.1 @WorkShop kan deze Algemene Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe voorwaarden.